Algemene leveringsvoorwaarden

Algemeen

1. Deze standaard leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst, die een lid van de sectie freelance van de Nederlandse Vereniging van Journalisten met een afnemer sluit. In onderling overleg kunnen de bepalingen vooraf schriftelijk gewijzigd of aangevuld worden. Het lid van de sectie freelance van de NVJ dat de overeenkomst aangaat wordt verder genoemd de leverancier. Degene die met het lid de overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt verder genoemd de afnemer.

 

Kwaliteit

2. De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. De tekst zal in goed Nederlands en in de voorkeursspelling geschreven zijn, tenzij een andere spelling wordt overeengekomen.

 

Geheimhouding

3. De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de afnemer, die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

 

Opdracht en opdrachtbevestiging

4. Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als er bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien er sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden de algemene leveringsvoorwaarden, de minimumtarieven van de Nederlandse Vereniging van Journalisten en de condities waarop de leverancier gebruikelijk levert. Indien het gebruikelijke tarief uitgaat boven de minimumtarieven, dan geldt het tarief van de leverancier.
5. Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en worden afspraken gemaakt over:

 • Het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk.
 • De mate waarin de medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is.
 • De materialen of gegevens die de afnemer aanlevert en binnen welke termijn.
 • De persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt en binnen welke termijn deze goedkeuring wordt verleend.
 • De nakoming van afspraken bij een interview met de geïnterviewde en het toezicht op de nakoming daarvan.
 • Wie de opdrachtgever is voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd.
  Wie tekenbevoegd is.
 • De wijze waarop de tekst wordt aangeleverd (papier, floppy, e-mail, etc.)
 • De uiterste aanleveringstermijn, de tijd voor standaardherziening van de definitieve tekst.
 • Het geldende honorarium.

Tevens worden eventuele bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals bijvoorbeeld:

 • Eindredactie.
 • Administratieve ondersteuning zoals typewerk.
 • Correctie van zet en/of drukproeven.
 • De verzorging van illustraties en/of fotografie.
 • Vormgeving.
 • Begeleiding van druk en afwerking.
 • Overige organisatorische begeleidingen.
 • Vertalingen.

6. Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen zeven dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen geldt de eerstvolgende sluitingsdatum van de editie. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn gegeven.

 

Concepttekst en eenmalige herziening

7. Na levering van de concepttekst zal de opdracht betrekking hebben op éénmaal een eenvoudige herziening, in overleg met de opdrachtgever en de geïnterviewde. Ook bij andere leveringen dan een tekst is eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht, tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

 

Tussentijdse wijziging van de opdracht

8. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden met dien verstande, dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.

 

Offerte

9. In offertes worden de in artikel 5 genoemde punten zo veel mogelijk opgenomen.
10. Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat, indien voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of indien de offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt dan kunnen aan de werkzaamheden kosten verbonden worden. Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Die overgang dient vermeld te worden. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het overeengekomen of gebruikelijk uurtarief.
11. De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat blijven eigendom van de leverancier. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het NBW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is, zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd.
Met uitzondering van specifieke nieuwsideeën, voorstellen voor interviews, reportages, analyse en dergelijke journalistieke bijdragen mag de opdrachtgever de in een volledig betaalde offerte vervatte ideeën zelf gebruiken en of door een ander laten uitvoeren. De kosten voor het gebruik van de uitgezonderde ideeën bedragen 50 % van de waarde van de eventuele opdracht volgens het tarief van de leverancier.
12. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor acht dagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.

 

Kostensoorten

13. In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële kosten en kosten van derden. Indien bij een opdracht werkzaamheden gecombineerd worden met die voor een andere afnemer, dan zal de leverancier dat melden en met de afnemers afspraken maken over de verdeling van de kosten.

 

Levering en eerste gebruiksrecht

14. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.
15. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

 

Vrijwaring

16. De afnemer aanvaart de aansprakelijkheid, die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de leverancier. De afnemer vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart de leverancier ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.

 

Auteursrechten

17. De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet geeft bij levering voor eenmalige publicatie en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. De leverancier behoudt het recht zijn bijdrage te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.
18. Indien de afnemer de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium.
Indien de leverancier extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium.
19. Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de leverancier een vergoeding toe van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het gebruikelijke tarief van de auteur, met als minimum de door de NVJ geadviseerde tarieven voor freelance journalisten. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en /of aantasting van de bijdrage.
20. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de leverancier worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de afnemer een extra vergoeding van tenminste 100 % van het overeengekomen honorarium verschuldigd.
21. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan de leverancier op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn bijdrage verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
22. De bepalingen van artikel 16 tot en met 21 hebben ook betrekking op teksten die de leverancier van derden betrekt. De leverancier garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.
23. De in voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van de leverancier om (in geval van inbreuk op het auteursrecht) de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen. Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.
24. Voor ideeën en tips van de leverancier, die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie van een product, dient de opdrachtgever de leverancier een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.

 

Betaling

25. Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet gebruik van de geleverde prestatie.
26. De betalingstermijn is 30 dagen na levering. Indien de leverancier wenst te factureren dient de betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum te gebeuren. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.
27. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenge-rechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50,- alles exclusief omzetbelasting.

 

Geschillen

28. Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van de leverancier of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter. Indien de leverancier in het buitenland gevestigd is, is de geschillenrechter de rechter in het gebied waar de Nederlandse Vereniging van Journalisten haar hoofdzetel heeft.

Plaats een reactie

Comment